Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Privacyverklaring

Privacybescherming

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen en bezoekers van onze website(s) is van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Blissful Yoga & Mindfulness gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.

Persoonlijke informatie die in het kader van een yoga, training of workshop wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer.

Blissful Yoga & Mindfulness houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

Blissful Yoga & Mindfulness legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen of workshops.

Aanmeldingen

De gegevens die worden verstrekt voor het aanmelden van een training worden enkel gebruikt gedurende de looptijd van de training.

Slotbepalingen

Wijzigingen

Blissful Yoga & Mindfulness behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele beleid.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 december 2021.

%d bloggers liken dit: